Wanneer u lid wordt van Fresh Health & Fitness is dat voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement dient aangetekend schriftelijk, dan wel aan de balie te geschieden. Abonnementen zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar. De opzegtermijn voor maandabonnementen is 7 dagen, en voor alle andere abonnementsvormen 1 maand. Indien u niet op tijd aangetekend schriftelijk dan wel aan de balie opzegt, zal uw abonnement worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van 1 maand en blijft u verplicht de betaling te voldoen. Het inschrijfgeld betaald bij inschrijving is geldig t/m 9 maanden na beëindiging van elke vorm van abonnement. Als u na deze periode weer een abonnement wenst af te sluiten, bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. De borg betaald voor de toegangstag wordt u terugbetaald na beëindiging van uw abonnement en het inleveren van de ledenpas of sleutel. Het recht op teruggave van de borg vervalt 3 maanden na beëindiging van uw abonnement. Indien uw termijnbetalingen niet op tijd zijn voldaan houdt Fresh Health & Fitness zich het recht voor de nog resterende abonnementstermijnen in een keer te vorderen. De kosten verbonden aan deze gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassoprocedures zijn voor uw rekening.

Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren. De einddatum van uw abonnement wordt met de desbetreffende deactiveringsperiode opgeschoven. Het primaire betalingsschema blijft echter onverminderd van kracht. Deactivering kan nooit met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende duur opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na deze periode komen te vervallen. De duur van een rittenkaart is afhankelijk van het soort rittenkaart.

Bij verhindering van een afspraak (intake of personal training) dient u de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren te verzetten of af te zeggen. Indien niet tijdig contact wordt opgenomen met de trainer zal de sessie komen te vervallen.

De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij misbruik wordt de toegangstag ingenomen. In geval van verlies van de toegangstag dient dit onmiddellijk gemeld te worden, waarbij tegen betaling een vervangende tag zal worden uitgegeven.

Fresh Health & Fitness is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen, alsmede inflatiecorrectie door te voeren in de tarieven, die wordt bepaald door de CBS Consumentenprijsindex. Tijdens officiële feestdagen behoudt Fresh Health & Fitness het recht de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

In de sportruimtes dient u te allen tijde correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Voor gebruikmaking van de sauna dient u een badlaken en badslippers mee te brengen. Het is niet toegestaan om (sport)tassen e.d. in de groepsleszaal en fitnessruimtes mee te nemen. Deze dienen in de lockers van de kleedkamers geplaatst te worden.

In de sportruimtes dient u te allen tijde correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Voor gebruikmaking van de sauna’s dient u een badlaken en eventueel badslippers mee te brengen. Het is niet toegestaan om (sport)tassen e.d. in de aerobics en fitnessruimtes mee te nemen. Deze dienen in de lockers van de kleedkamers geplaatst te worden.

Het gebruik van de faciliteiten binnen Fresh Health & Fitness geschiedt geheel op eigen risico. Fresh Health & Fitness wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door Fresh Health & Fitness opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Fresh Health & Fitness is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Fresh Health & Fitness te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fresh Health & Fitness beoordeeld en beslist.