FORGOT YOUR DETAILS?

Maatregelen Coronavirus

IN DEZE CORONA UPDATE (02-04-2020) --> See English version below
 • Wij zijn blij met onze Fresh-community!
 • Verlengde overheidsmaatregelen
 • Wij brengen Fresh naar jou!
 • Coaching op maat tijdens deze crisis

Beste Fresh lid,

Wij zijn blij met onze Fresh-community!
Om te beginnen wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken. Ik wil jullie bedanken voor de steun, het begrip en de loyaliteit die jullie massaal tonen en de hartverwarmende berichten die wij via verschillende wegen hebben ontvangen. Het doet mij persoonlijk enorm goed om, in deze spannende tijd, te ervaren hoe verbonden de Fresh-community is. Ook het team krijgt hier een geweldige boost van.

Verlengde overheidsmaatregelen t/m 28 april
Dinsdag heeft de overheid aangekondigd dat de maatregelen die zijn getroffen in strijd tegen het Coronavirus in ieder geval zullen worden verlengd t/m 28 april 2020. Dit betekent automatisch ook dat de sluiting van Fresh in ieder geval met 3 weken is verlengd. Uiteraard staan wij nog steeds volledig achter deze beslissingen om ieders gezondheid te beschermen. Een goede gezondheid is immers het meest waardevolle bezit.

Vragen over compensatie
Wij willen heel graag met jullie meedenken en zoals eerder aangegeven willen wij uiteraard zorgen voor een passende compensatie als je hier behoefte aan hebt. Er zullen verschillende opties komen waar je uit kunt kiezen zodra we weer open mogen:

 • Een compensatie in X aantal weken dat we gesloten zijn, opgeteld aan het einde van jouw abonnement
 • Een personal training van een uur per X aantal weken dat we gesloten zijn
 • Bartegoed voor jouw shakes/smoothies/koffie/thee

Echter is het nog steeds niet zeker hoe lang dit gaat duren, dus we hopen op jullie begrip dat we nu door blijven incasseren zodat we onze vaste lasten kunnen blijven betalen. Wij beseffen heel goed dat niet alleen Fresh hard getroffen wordt, maar dat er ook leden van Fresh in financiële nood zitten. Daarom vragen wij hen nogmaals om een mail te sturen, zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Fresh aanbod uitgebreid voor leden
Nu we allemaal ook de komende weken nog een hoop tijd thuis zullen doorbrengen, wordt het steeds belangrijker om in beweging te blijven en een gezonde leefstijl aan te houden. Wij hadden het voorgevoel dat deze verlenging zou worden aangekondigd, en hebben afgelopen week keihard gewerkt om ons online aanbod te optimaliseren. Het is namelijk ons streven om ieder lid zo goed mogelijk te voorzien in zijn of haar behoefte.

Coaching op maat tijdens de crisis
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe Fresh jou kan helpen zolang we gesloten zijn, zou ik jullie willen vragen om ons aan te geven wat je nog mist. Op deze manier kunnen wij jou, indien nodig, gericht benaderen en voorzien van de gewenste coaching. Dus mocht je behoefte hebben aan iets anders dan we nu al aanbieden laat het ons weten via een reply op deze mail, we zijn er voor jou!
 • Al onze lessen zijn live en later op elk moment te volgen via ons Facebook account en ons Youtube kanaal
 • Heb je geen facebook? We starten met ZOOM voor onze leden, zie hier voor de uitleg.
 • We geven veel personal training sessies 1 op 1 online, wil je dit ook? Laat het ons weten. Een perfecte manier om in shape te blijven.
 • We gaan starten met Small group training voor Fresh leden via ZOOM, wil je dit ook? Houd ons rooster in de gaten.
 • Verder hebben we natuurlijk nog alle thuis schema’s in onze Fresh app staan.
Tot slot kan ik alleen maar wensen dat iedereen in deze fase gezond én in beweging blijft. Wij missen het klantcontact enorm en hopen op deze manier weer wat dichter bij jullie te kunnen komen. Uiteraard kunnen we niet wachten om jullie weer op de club te ontvangen, maar tot die tijd graag zoveel mogelijk online! Let op jezelf en elkaar tijdens de Coronacrisis.
 

Diverse links op een rij
· Fresh Fitness Online facebook groep
· Online groepslesrooster
· Fresh Instagram
· Fresh Youtube kanaal
· My Wellness app Iphone
· My Wellness app Android

IN THIS CORONA UPDATE (02-04-2020)

 • We are happy with our Fresh community!
 • Extended government measures
 • We bring Fresh to you!
 • Tailor-made coaching during this crisis

Dear Fresh member,

We are happy with our Fresh community!

First, I would like to take the opportunity to thank you. I would like to thank you for the support, understanding, loyalty and the heartwarming messages we have received through various channels. Personally, I am happy to experience how connected the Fresh community is in this period of time. The team also gets a great boost from this.

Extended government measures until April 28

On Tuesday, the government announced that the measures taken in the fight against the Coronavirus will in any case be extended until April 28 2020. This automatically also means that the closure of Fresh has been extended by at least 3 weeks. Of course, we still fully support these decisions to protect everyone's health. After all, good health is the most valuable asset.

Questions about compensation

We would very much like to think along with you and as indicated earlier, we naturally want to provide appropriate compensation if you need it. There will be several options that you can choose from when we open again:

 • A compensation in X number of weeks that we are closed, added to the end of your subscription
 • A personal training of one hour per X number of weeks that we are closed
 • Bar credit for your shakes / smoothies / coffee / tea

However, everything is still not sure how long this will take, so we hope for your understanding that we will continue to collect so that we can continue to pay our fixed costs. We are well aware that not only Fresh is hit hard, but that Fresh members are also in financial need. That is why we ask them again to send an email, so that we can find an appropriate solution together.

Fresh offer expanded for members

Now that we will all be spending a lot of time at home in the coming weeks, it is becoming increasingly important to keep moving and to maintain a healthy lifestyle. We already had a feeling that this extension would be announced, and worked hard last week to optimize our online offering. It is our aim to provide every member as best as possible in his or her needs.

Tailor-made coaching during the crisis

To get the best possible picture of how Fresh can help you as long as we are closed, I would like to ask you to tell us what you are missing. In this way we can approach you, if necessary, and provide you with the desired coaching. So if you need something other than what we already offer, let us know via a reply to this email, we are here for you!

 • All our lessons are live and can be followed at any time via our Facebook account and our YouTube channel.
 • Don’t you have a Facebook account? We will start with ZOOM for our members, see here for the explanation.
 • We give many personal training sessions 1 on 1 online, do you want this too? Let us know. A perfect way to stay in shape.
 • We are going to start with Small group training for Fresh members via ZOOM, do you want this too? Keep an eye on our timetable.
 • We also have all home schedules in our Fresh app.

Finally, I can only wish that everyone stays healthy during this phase. We miss the customer contact enormously and hope to get closer to you this way. Of course we can't wait to receive you back at the club, but until then we would like to be online as much as possible! Watch yourself and each other during the Corona crisis.

Special links for you

· Fresh Fitness Online facebook group
· Online group lessons
· Fresh Instagram
· Fresh Youtube channel
· My Wellness app Iphone
· My Wellness app Android

TOP